غارنیوز

سایت تخصصی خبری آموزشی غارهای ایران

پنج شنبه01182018

Last updateجمعه, 19 آگوست 2636 1pm

Back شما اینجا هستید: خانه جستجو و نجات جستجو و نجات اخبار امداد و حوادث غار حادثه مرگبار دوباره در غارهای آلمان- غارنورد اتریشی درگذشت

حادثه مرگبار دوباره در غارهای آلمان- غارنورد اتریشی درگذشت

درتاریخ سه شنبه 7 ژوئیه(16 تیر)یکغارنوردزناهلاتریشدرغاریدرآلماندچارحادثهشدهودرگذشت.

غارنورد زن 45 ساله اهل اتریش دریکغارآلماندرارتفاع 1600 متردرUntersberg  درنزدیکیمرزآلمانواتریشو نزدیکیسالزبورگ بدلیلآسیبشدیدبهسردرگذشت. اینغارنورددرعمق 70 متری یک غار به تازگی اکتشاف شده دچارریزشسنگمیگردد.

تیمنجاتتوسطگروههاینجاتمحلیوسازمانهایغارنوردیتشکیلشد امابهدلیلشدتجراحاتامکانحملمصدومبهخارجازغارمهیانشدواودرغاردرگذشت.

 

اینحادثهدرهمانمحلمشابهیرخدادکهعملیاتنجاتبزرگیسالگذشتهجهتتخلیهJohann Westhauser  ازغارReisending صورتگرفت. زنغارنوردفوتشدهنقشموثریدراینعملیاتنجاتایفانمود.  

منبع: http://salzburg.orf.at/news/stories/2720355/