غارنیوز

سایت تخصصی خبری آموزشی غارهای ایران

پنج شنبه01182018

Last updateجمعه, 19 آگوست 2636 1pm

Back شما اینجا هستید: خانه آکادمی غار آکادمی و مقالات غار نقشه برداری غار نسخه جدید نرم افزار نقشه کشی Survex منتشر شد

نسخه جدید نرم افزار نقشه کشی Survex منتشر شد

نسخهجدیدنرمافزارترسیمنقشهغارsurvex کهاوپنسورسمیباشدهفتهگذشتهمنتشرشد.

درایننسخهجدید 1.2.18 پشتیبانیازنمایشاطلاعاتزمیناضافهشده،مدیریتلاگlog حاصلازپردازشاطلاعاتنقشهتوسطنرمافزارAven   بهبودیافتهودستهبندینقاطثابتوتوسعههایدیگرهماضافهگشتهاست.

ایننرمافزارکهتوسطدوغارنوردبهنامهایOlly Betts  وWooky توسعهیافته،تواناییپردازشبسیارسریعاطلاعاتغارهایبسیارپیچیدهرادارد. ایننرمافزارتحتلیسانسGPL بودهوبررویپلتفرمهایمختلفیهمچونwindows،Mac،Linux کارمیکند.

 

منبع: cavingnews 9 ژوئن 2015